De voorschool van de Kameleon

Algemeen

De voorschool van De Kameleon biedt de mogelijkheid aan peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar om zich twee tot vier dagdelen per week op een leuke en leerzame manier voor te bereiden op de basisschool. De peuters op onze school krijgen een goed doordacht programma aangeboden door gekwalificeerde, ervaren leidsters. De vertrouwde omgeving zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Er is een nauwe samenwerking met groep 1-2. De voordelen hiervan zijn dat de kinderen nauwelijks moeite hebben met de start in groep 1. De methode en de werkwijze hebben een doorgaande lijn binnen onze onderbouw. We doen mee aan alle activiteiten van de basisschool, waardoor ook de leerlingen en leerkrachten bekend zijn voor de peuters.

Methodes

De methode waar wij mee werken heet Peuterplein
Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen ontdekken de kinderen de wereld om hen heen. Peuterplein is opgebouwd uit acht thema’s, met steeds een themaverhaal. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van peuters. Voorbeelden van thema’s zijn de zomer, de lente, water en familie. Met Peuterplein leren de kinderen spelenderwijs; door samen te zingen, bewegen, lezen, praten en werken. De kinderen leren ook om zelf op zoek te gaan naar nieuwe spelvormen en activiteiten. Peuterplein richt op de brede ontwikkeling van peuters. Er is aandacht voor taal, voorbereidend rekenen, bewegen, expressie, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Naast deze methode werken we met “Logo 3000” gebaseerd op de didactiek “Met woorden in de weer”. Kinderen krijgen zo gericht nieuwe woorden in woordclusters aangeboden. Het wordt ook gevisualiseerd voor de peuters. Woorden staan centraal in het onderwijs. Kinderen met een grote woordenschat begrijpen de leerstof en de leidsters beter. Ze kunnen zo beter meedoen met de activiteiten en beter werken met ontwikkelingsmaterialen. Zo leggen de peuters een goede basis voor hun toekomst.

De dagindeling

Iedere dag werken we zoveel mogelijk in dezelfde volgorde. De kinderen weten dan waar ze aan toe zijn. Dit gebeurd in een huiselijke en ongedwongen sfeer. De peuter wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen en samen te spelen waar dat past.

De dagindeling ziet er globaal als volgt uit;

– Inloop
– Taalactiviteiten in kleine kring*
– Bewegen buiten of binnen in de speelzaal
– Fruit eten
– Vrij spel of “werken”  waarbij peuters kiezen tussen taal- of rekenactiviteiten (individueel of in de kleine kring)*
– Muziek, knutselen en spel (soms in de kleine kring)
– Lunch
– Afsluiting en naar huis

* Activiteiten in de kleine kring en het planbord zijn onderdeel van onze methodes Peuterplein en LOGO3000.

Ouderbetrokkenheid

In de periode van 2,5 jaar tot 4 jaar wordt u 3x uitgenodigd om op oudergesprek te komen. Dan bespreken we de ontwikkeling van uw kind aan de hand van de KIJK!-registratie. Dit is een observatiesysteem om de ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen. We kijken onder andere naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling en spraak- en taalontwikkeling. Zo kunnen we nog beter aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind.

Betrokkenheid van ouders heeft een positieve invloed op het leerproces van het kind. U bent dan ook van harte welkom om een ochtend mee te draaien met uw kind. U kunt dan met eigen ogen zien hoe de zaken werken op de voorschool en hoe uw kind daarin meegaat. Ook krijgt u informatie mee naar huis over het thema en wat u zelf thuis met uw kind kunt doen.

Verjaardagen

Als uw kind jarig is wordt dit gevierd op school. Uw kind mag een kroon dragen, op een troon zitten en wordt toegezongen door de andere kinderen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. In overleg plannen we met u het moment van de viering

De voorschool start om 8.30u en eindigt om 12.30u. Het is belangrijk dat u uw kind op tijd brengt en ophaalt. Bij het brengen kunt u even met uw kind mee naar binnen komen. Zo kunt u samen met uw kind het programma starten.
Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, verzoeken wij u dit aan ons door te geven.
Als uw kind ziek is kunt u dit telefonisch doorgeven aan de school (0162-453452).

Kleding

Omdat de kinderen op de voorschool veel bewegen is het voor het kind prettig als het kleding aanheeft waar het zich goed in kan bewegen en die vies mag worden. 
Het zou fijn zijn dat als uw kind nog niet zindelijk is, u extra kleding en luiers meegeeft naar school. In een rugzakje voor zien van naam. In het geval van een  “ongelukje” kunnen de leidsters uw kind dan in eigen kleding omkleden.

Fruit en drinken

Om 10 uur en rond 12 uur wordt gezamenlijk wat gedronken en fruit gegeten. We verzoeken u het tussendoortje in een bakje en beker voorzien van naam mee te geven. Daarnaast verzoeken we u de peuters alleen fruit mee te geven, dus geen koeken. Wat drinken betreft gaat de voorkeur uit naar water.

Peuterzorgteam

Een peuterzorgteam is een samenwerking tussen de voorschool, het consultatiebureau en  de intern begeleider (IB-er) van de school. Tijdens dit overleg wordt de ontwikkeling van de kinderen besproken. Als uw kind besproken wordt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
Op deze manier zorgen we met z’n allen voor een goede ontwikkeling van uw kind.

Wisselen van dagen

In principe is de voorschool altijd van maandag t/m donderdag open. Een enkele keer per jaar kan het voorkomen dat in verband met activiteiten van school wordt geruild. U wordt dan ruim van te voren op de hoogte gesteld. Meestal is de voorschool dan op donderdag dicht en op vrijdag geopend. Een voorbeeld is de sinterklaasviering.

VVE

VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. Dit is onderwijs voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Hiermee kunnen kinderen spelenderwijs hun taalachterstand inhalen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. De voorschool van De Kameleon verzorgt voor deze groep leerlingen voorschoolse educatie. Als uw kind een VVE-indicatie heeft dan mag het 4 dagdelen naar de voorschool komen.

Kosten

Als een peuter gebruik maakt van de voorschool van een basisschool van Delta-onderwijs dan zijn daar kosten aan verbonden. Jaarlijks wordt dit bedrag aan de hand van de landelijke indexatie vastgesteld.

De voorscholen vallen nog niet onder het regulier onderwijs dat, als uw kind 4 jaar wordt, gratis is. Voor deelname aan de voorschool vragen wij van u een ouderbijdrage. Daarnaast subsidieert de gemeente Oosterhout de voorscholen.

De ouderbijdrage voor de voorschool in 2023 bedraagt € 8,97 per uur over 32 uren per maand (€ 287,04) Dit bedrag hoeft u in veel gevallen niet helemaal te betalen, hieronder leest u hoe een en ander werkt.

Kinderopvangtoeslag/ inkomensafhankelijke subsidie gemeente

Omdat de voorscholen vallen onder de wet kinderopvang kunt u, als u recht hebt op kinderopvangtoeslag, via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.

Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u gebruik maken van de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout.

Hoe werkt het als u recht hebt op kinderopvangtoeslag?

U hebt recht op kinderopvang als:

  • U en uw toeslagpartner beiden werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgen
  • U als alleenstaande ouders werkt, een traject volgt naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgt

U krijgt 6 weken voordat uw peuter kan starten op de voorschool een plaatsingsvoorstel dat door u wordt ingevuld. Nadat wij dit formulier van u ontvangen hebben krijgt van ons een overeenkomst waarin wij afspreken dat uw peuter 320 uur per schooljaar bij ons voorschoolse educatie volgt. Met deze overeenkomst kunt u via de website toeslagen.nl kinderopvangtoeslag aanvragen. U hebt daarvoor een DigID nodig. Heeft u dat nog niet vraag dat dan snel aan. Vanaf de start op de voorschool factureren wij u  maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, zolang uw peuter de voorschool bezoekt  32 uur voorschoolse opvang. Die betaalt u aan ons, liefst door middel van automatische incasso. U ontvangt van de belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug. Let hierbij wel op dat de belastingdienst 12 maanden toeslag geeft en wij maar 10 maanden incasseren. U krijgt dus standaard teveel kinderopvangtoeslag, het teveel moet u terug betalen. Wij adviseren u de uren per maand  waar u toeslag voor aanvraagt op 26 uur te houden, zo hoeft u aan het einde van het jaar het teveel ontvangen bedrag niet terug te betalen, doet dit alleen als de maanden juli en augustus in de periode valt wanneer uw peuter naar de voorschool gaat.
Volgt uw peuter VVE, dan berekenen wij de extra 32 uur per maand voor € 0,-

Voor verdere informatie bent u van harte welkom bij ons op de voorschool!

Inschrijven