Delta-onderwijs

De stichting stelt zich, zonder winstoogmerk, ten doel het geven van openbaar en katholiek onderwijs in afzonderlijke scholen voor onderscheidenlijk openbaar en katholiek onderwijs.

Het onderwijs aan de openbare scholen draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen en wordt gegeven met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

Voor wat betreft het katholiek onderwijs beoogt de stichting onderwijs te geven op katholieke grondslag. Zij handelt daarbij volgens de algemene regelingen voor het katholiek onderwijs. Het onderwijs dient zoveel mogelijk op de behoefte van de bevolking in de regio afgestemd te worden. Het onderwijs op de afzonderlijke scholen dient zoveel mogelijk op de behoefte in het verzorgingsgebied afgestemd te worden.

In juni 2009 is gekozen voor een model van bestuur met Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • De heer A. Slijkhuis – voorzitter
  • *vacature*
  • De heer A.W.H. Janssen
  • De heer drs. T.J.M. Lansu
  • Mevrouw mr. J.C.A.M. Los

Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer C.A.W. Brans en heer T.J.D. Lauwen.

Meer informatie: http://www.delta-onderwijs.nl/