Welkom in Unit 3 (groep 5-6)

In onze unit vinden we het belangrijk dat de kinderen nog zelfstandiger worden als dat ze inmiddels al zijn. Ze worden dan ook meer zelf verantwoordelijk voor het meenemen van spullen, het maken èn leren van hun huiswerk. Zo maken de kinderen kennis met het leren van proefwerken voor de wereld oriënterende vakken geschiedenis (Speurtocht), aardrijkskunde incl. topografie (Blauwe Planeet), biologie en techniek (Natuniek).

Jaarlijks terugkerende zaken in groep 6

Taakkaarten
De kinderen leren werken met taakkaarten. Op deze taakkaarten staan wat de kinderen per les moeten doen, maar ook welke weektaken aan het eind van de week af moeten zijn. Hierdoor leren ze om hun tijd goed in te delen en een planning te maken.

Spreken voor de klas
In deze groep houden alle kinderen een boekbespreking. In groep 5/6 moeten de kinderen vertellen hoe het boek heet, wie de schrijver is, waar het verhaal over gaat (wie, wat, waar) en wat ze van het boek vinden. Verder maken ze een tekening en lezen ze een stuk uit het boek voor.
Naast de boekbespreking worden in groep 5/6 ook spreekbeurten gehouden. Hiervoor gebruiken we dezelfde pictogrammen, zoals ze die gewend zijn van de boekbesprekingen. De spreekbeurt mag gaan over een dier, een land of een hobby.
Aan de hand van een stappenplan wordt het grootste deel van de spreekbeurt thuis voorbereid. Wel wordt er elke week een moment ingepland waarin de kinderen vragen kunnen stellen aan de juf en de juf eventuele tips kan geven.

Lezen
Naast het technisch lezen krijgt vanaf groep 5 begrijpend- en studerend lezen een steeds belangrijkere rol. Nieuw in deze groep is de methode ‘Blits’. Dit is een methode voor studievaardigheden. In de lessen leren de kinderen hoe om te gaan met studieteksten, informatiebronnen, schema’s, tabellen en grafieken. Ze leren waar ze bepaalde informatie kunnen vinden. Ook leren ze de beginselen van het kaartlezen.

Woordenschat
Ook in groep 5/6 maken we veel tijd vrij voor woordenschat. We werken met de methode ‘Posterproject’ voor het aanbieden en aftoetsen van alledaagse woorden. Verder wordt, volgens de didactiek van ‘Met Woorden in de Weer’, veel aandacht besteed aan de begrippen uit de wereld oriënterende vakken. Tijdens begrijpend en technisch lezen wordt extra aandacht besteed aan de moeilijke woorden.

Jaarlijks terugkerende zaken in groep 7

In groep 7 wordt nog veel nieuwe lesstof aangeboden. Het is daarom een pittig jaar.
Net zoals in de andere groepen worden drie maal per jaar citotoetsen gemaakt voor het leerlingvolgsysteem.
Ook gaat 3 keer per jaar het rapport mee naar huis. Bij het laatste rapport wordt een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs gegeven.

Nieuw in groep 7 is het vak Engels. De lesmethode Take it Easy is de eerste kennismaking met Engelse les. De leerkracht geeft vaak het advies om regelmatig te kijken en te luisteren naar Engelstalige programma’s op televisie en radio om aan de taal te wennen.

Ieder jaar gaat groep 7 mee voor een kennismaking op een school voor voortgezet onderwijs. Zo kunnen de kinderen zich alvast een beetje oriënteren.

In april en mei worden resp. het theorie- en praktijkexamen verkeer afgenomen. Als alles goed is gegaan wordt in juni het verkeersdiploma uitgereikt.

Jaarlijks terugkerende zaken in groep 8

De laatste puntjes worden op de i gezet om de benodigde basiskennis, en liefst nog meer(!) voor de eindcito te beheersen. Er wordt, naast het aanleren van nieuwe stof, vooral veel herhaald. Er staan één of meerdere leuke uitstapjes naar verschillende VO scholen op het programma. Zo kunnen de kinderen alvast een idee krijgen hoe hun school er volgend jaar uit zou kunnen zien.

Voor het leerlingvolgsysteem wordt in oktober nog een begincitotoets gemaakt. In december gevolgd door de drempeltoets. Hiermee wordt bekeken of een leerling in aanmerking komt voor LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) op het VO. De proef- en eindcito luiden een spannende tijd in. Adviesgesprekken en centrale aanmelding volgen dan snel daarna.

In april doet de groep mee aan het Fietsvaardig programma op de Grote Markt. Dit is ter voorbereiding op deelname aan het verkeer op weg naar de nieuwe school.

In juni gaat de groep twee dagen op kamp. Ze werken een zeer gevarieerd en daardoor ook knap vermoeiend programma af.
Hun basisschoolperiode wordt met een afscheidsavond afgesloten. Alle kinderen worden daarbij nog eens in het zonnetje gezet.

Jaarlijks terugkerend in de hele Unit

Huiswerk speelt een belangrijke rol bij het leren. Planning, gebruik van de agenda en het werk op tijd inleveren zijn vaardigheden die ook in het voortgezet onderwijs belangrijk zijn.

Op maandag gaat het spellingschrift mee naar huis. Dit moet vrijdag weer worden ingeleverd. Ook moeten er thuis wekelijks tien nieuwe woorden geoefend worden op de computer m.b.v. de site wrts.nl. Aangezien dit voor de leerkracht niet direct controleerbaar is, wordt hier toezicht van de ouders bij verwacht.

Tussendoor moet er thuis ook geleerd worden voor de wereldoriënterende vakken.

Mondeling presenteren leren de kinderen d.m.v. het één maal per jaar houden van een boekbespreking en een spreekbeurt. Een schriftelijke presentatie wordt gehouden in de vorm van een werkstuk.

In september start het project “Van vakwerk tot meesterwerk”. Dit vraagt een flink stuk teamgeest. In groepjes gaan de leerlingen na schooltijd naar een vakman toe om iets te leren en een meesterwerk te maken. In de herfstvakantie ronden ze het project af, waarna het tentoongesteld wordt op school. Leerlingen, ouders en leerkrachten bepalen samen welk werkstuk wint.

Rond de maand mei is er bij de geschiedenislessen speciale aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Het ene jaar wordt daarvoor de Anne Frank krant ingezet. Het andere jaar wordt een lespakket rond de film “Dertien in de oorlog” gebruikt.