Welkom in Unit 4 (groep 7-8)

Jaarlijks terugkerende zaken in groep 7

In groep 7 wordt nog veel nieuwe lesstof aangeboden. Het is daarom een pittig jaar.
Net zoals in de andere groepen worden twee maal per jaar toetsen gemaakt voor het leerlingvolgsysteem.
Bij het laatste rapportgesprek wordt een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs gegeven.

Nieuw in groep 7 is het vak Engels. De leerkracht geeft vaak het advies om regelmatig te kijken en te luisteren naar Engelstalige programma’s op televisie en radio om aan de taal te wennen.  Zo kunnen we al gezellig een beetje in het Engels kletsen.

Het is handig om in dit jaar al te starten met de bezoeken aan het voortgezet onderwijs om een beeld te krijgen van de scholen in de omgeving.

In april en mei worden resp. het theorie- en praktijkexamen verkeer afgenomen. Als alles goed is gegaan wordt in juni het verkeersdiploma uitgereikt.

Jaarlijks terugkerende zaken in groep 8

De laatste puntjes worden op de i gezet om de benodigde basiskennis, en liefst nog meer(!) voor de eindtoets te beheersen. Er wordt, naast het aanleren van nieuwe stof, vooral veel herhaald.

Voor het leerlingvolgsysteem wordt in januari nog een toets gemaakt. De eindtoets luidt een spannende tijd in. Adviesgesprekken en centrale aanmelding volgen dan snel daarna.

In juni gaat de groep twee dagen op kamp. Ze werken een zeer gevarieerd en daardoor ook knap vermoeiend programma af.
Hun basisschoolperiode wordt met een afscheidsavond afgesloten. Alle kinderen worden daarbij nog eens in het zonnetje gezet.

In onze unit vinden we het belangrijk dat de kinderen nog zelfstandiger worden dan dat ze inmiddels al zijn. Ze worden dan ook meer zelf verantwoordelijk voor het meenemen van spullen, het maken èn leren van hun huiswerk.

Huiswerk speelt een belangrijke rol bij het leren. Planning en het werk op tijd inleveren zijn vaardigheden die ook in het voortgezet onderwijs belangrijk zijn.

Voor de hele unit

Het huiswerk bestaat uit spelling en rekenen. Op vaste dagen gaat het werk mee naar huis en moet het op tijd weer worden ingeleverd.

Rond de maand mei is er bij de geschiedenislessen speciale aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Het ene jaar wordt daarvoor de Anne Frank krant ingezet. Het andere jaar wordt een lespakket rond de film “Dertien in de oorlog” gebruikt.

Daarnaast heeft de school het oorlogsmonument in het park geadopteerd. Dat betekent dat we aandacht besteden aan dit monument en er zelf een herdenking bij houden.

De twee groepen zitten door elkaar waardoor ze elkaar kunnen helpen en elkaar vragen kunnen stellen.

Spreken in de klas

Er wordt expliciet aandacht besteed aan het spreken in complete zinnen. Middels presentaties leren de kinderen informatie duidelijk over te brengen. Hiervoor moeten ze voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals: je publiek aankijken, duidelijk spreken. M.b.t. de inhoud: die moet opgebouwd zijn volgens een duidelijk te volgen structuur zoals een inleiding, informatie en een slot.

Lezen
We hebben voor lezen de nieuwe methode Nieuw Nederlands Junior. In deze methode worden technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen gecombineerd. We besteden veel aandacht aan lezen in een week.
Leesbevordering komt regelmatig onder de aandacht wanneer de kinderen een boektaak mogen uitzoeken na het uitlezen van hun boek.

Woordenschat
Voorlezen is een goede manier om de woordenschat te vergroten, evenals het zelf lezen van boeken. We besteden hier veel aandacht aan. Ook via de lessen taal, spelling en wereldoriëntatie.

Rekenen
De methode Wereld in Getallen geeft de kinderen veel inzicht in aan welke doelen ze werken en welke ze al hebben behaald. Er wordt veel structuur geboden, maar voor degenen die dat aankunnen, zitten er flinke uitdagingen in.