Ouders

Actief ouderschap
U als ouder kunt actief betrokken zijn bij de school. Uiteraard door het op de hoogte houden van de leerkrachten over hoe het thuis met uw kind gaat, maar ook door zich op andere manieren voor de school in te zetten.

Ouderraad
De ouderraad helpt het team bij het organiseren van verschillende activiteiten. Zoals bijvoorbeeld het multi-culti feest, de schoolreis, de sportdag, de kerstviering enz. De ouderraad vergadert enkele keren per jaar. Dit is meestal aansluitend aan de ouderkamer onder begeleiding van juffrouw Mariëtte. Meer informatie bij juffrouw Mariëtte.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR vertegenwoordigt alle ouders en teamleden van de school. De MR praat over alles wat met de school te maken heeft: van nieuwe lesmethodes en de groepsindeling tot huisvestingszaken en bijvoorbeeld verandering van schooltijden. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook (gevraagd of ongevraagd) adviezen aan de directie en beslist mee. De onderwerpen, waarbij de MR instemmings- of adviesrecht heeft, zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). De MR van de Kameleon bestaat uit vier leden, twee ouders en twee teamleden.
Vanuit de ouders: mevr. Nimet Burgaz en mevr. Jessy Cordero Baez. Vanuit het team: José Broere en Daniëlle Soeters

Informatievoorziening
Het contact met ouders is belangrijk. De ouder is altijd welkom om haar kind te halen of te brengen. Deze momenten worden door de leerkrachten aangegrepen om de ouder te informeren over het welbevinden van de leerling die dag. Daarnaast ontvangt iedere ouder de schoolgids, de schoolkalender en de nieuwsbrief. Daarnaast ontvangt u bijvoorbeeld bij de thema’s een ouderbrief om thuis mee te werken.

Informatie aan gescheiden ouders
Iedere ouder heeft recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dit is ook het uitgangspunt bij ons op school.

Wanneer ouders gescheiden van elkaar wonen, is het soms lastig om beide ouders gelijk te informeren over hun kind. De grondhouding die wij daarbij hebben als school, is dat wij zo laagdrempelig mogelijk willen zijn naar beide ouders. Dit houdt in dat beide ouders in principe alle informatie van ons kunnen krijgen. Concreet krijgen beide ouders jaarlijks een schoolgids en een schoolkalender, waarin de belangrijkste informatie bij elkaar staat. Daarvoor is het wel nodig dat de ouder bij wie de leerling niet woonachtig is hier zelf om vraagt en eventueel een postadres aan ons doorgeeft. Een verzoek tot toezending van aparte informatie is misschien niet altijd nodig. Veel informatie is namelijk ook op deze website te vinden!

Over de ontwikkeling van het kind, spreken wij bij voorkeur met beide ouders samen op de contactavonden. Als het contact tussen de beide ouders van dien aard is dat zij niet samen op de contactavond kunnen komen, dan is het mogelijk om een dubbele afspraak te maken met de leerkracht. Het initiatief hiertoe ligt wel bij de ouders zelf. Wij vinden een dubbel contactgesprek zelf minder ideaal, omdat uit de praktijk gebleken is dat er vaak ruis ontstaat tussen wat gezegd is of gezegd zou zijn in beide gesprekken. Voor beide ouders is er een rapport beschikbaar.

Een ouder die geen gezag (meer) heeft over het kind heeft ook recht op informatie over zijn of haar kind. De ouder die is belast met het ouderlijke gezag heeft de verplichting om de andere ouder (niet belast met het ouderlijk gezag) op de hoogte te houden van de schoolinformatie. Als er echter ernstige storingen zijn in de communicatie, waardoor de informatie niet aan de andere ouder gegeven wordt, dan heeft de school de plicht om beperkte informatie aan de niet gezaghebbende ouder te verstrekken. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. De niet gezaghebbende ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouder.

Wanneer het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan heeft de bedoelde ouder geen recht op informatie. Wanneer het gaat om de vader, moet deze het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt.

Portfolio (rapporten)
Vanaf de voorschool krijgen de kinderen op onze school een Portfoliomap. Onderdeel hiervan is de rapportage (voorheen het rapport). Op de voorschool en in Unit 1 zijn dit Kijk! registraties. Hier kunt u op zien hoe het met uw kind gaat. Vanaf Unit 2 heeft uw kind vier keer per jaar een Voortgangsgesprek waarin we samen leerdoelen stellen en het portfolio wordt besproken. U wordt bij het 1e en het 3e voortgangsgesprek uitgenodigd om samen van uw kind te horen hoe het gaat. Natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprek met de leerkracht. Na ieder voortgangsgesprek krijgt u de Portfoliomap mee naar huis zodat u deze met uw kind kunt bekijken.

Kinderen zijn vaak super trots op hun portfoliomap! De map bestaat uit werkstukken en werkjes waar ze trots op zijn, hun doelen kaart. Bij het 2e en laatste gesprek zitten ook de resultaten van de toetsen in de map.


Methode onafhankelijke toetsen
Ieder jaar worden in januari/februari en mei/juni de toetsen van het leerlingvolgsysteem IEP afgenomen. Dit zijn methode onafhankelijke toetsen en geven een goed beeld van de voortgang in ontwikkeling van uw kind. Wij nemen op school de toetsen af voor rekenen, spelling, lezen en welbevinden. Daarnaast maken we gebruik van DMT om de leesvorderingen in de gaten te houden. De kinderen bij de voorschool en in unit 1 monitoren we via het observatiesysteem Kijk!.

Tijdens het derde voortgangsgesprek in feb/maart komen de toets resultaten aan de orde. In ieder portfolio vindt u een overzicht van behaalde doelen, maar in dit portfolio ook de resultaten van de gemaakte toetsen. De normering wordt in het portfolio uitgelegd.

De resultaten van het LOVS worden meegenomen in het schooladvies in leerjaar 8.

 

Extra verlof
Regelmatig krijgen wij op school verzoeken voor extra vrije dagen. Helaas zijn wij hierbij aan regels gebonden. Om teleurstelling te voorkomen kunt u hier een samenvatting van die regels lezen.
– Extra verlof dient minimaal 6 weken van te voren schriftelijk bij de directeur aan te worden gevraagd.
– Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof.
– De toestemming of afwijzing wordt vastgelegd.
– Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.
– Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen.

Bij het toezeggen van extra vrije dagen zijn wij gebonden aan bepaalde richtlijnen die zijn opgesteld door de wet. In de volgende gevallen wordt zeker geen extra vrij gegeven:
– Familiebezoek in het buitenland
– Goedkope tickets in het laagseizoen, omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de
vakantieperiode
– Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
– Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
– Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
– Kroonjaren

De uitgebreide regels kunt u bij de directie navragen.

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar van de gemeente Oosterhout is mevrouw C.A.M. Koot, bereikbaar via telefoonnummer 076-529 91 79. De school wisselt desgewenst gegevens uit met de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim (wegblijven zonder geldende reden) en veelvuldig verzuim wordt bij de leerplichtambtenaar gemeld. Na onderzoek kan hier een boete tegenover staan.